Horizon Nuclear Powers response to the NDA’s announcement.

Posted 09 July 2019 | 0 Comments

Dywedodd siaradwr ar ran Pŵer Niwclear Horizon:

“Mae’r cyhoeddiad heddiw gan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear yn cydnabod pwysigrwydd parhaus y sector niwclear i Ynys Môn a’r ardal ehangach – sy’n cynnwys dyfodol Wylfa Newydd. Er bod y prosiect yn dal i fod wedi’i ohirio am y tro, rydyn ni’n parhau i wneud ein gorau glas i ddatblygu’r achos dros gael Wylfa Newydd yn lleol ac yn genedlaethol. Rydyn ni’n credu bod niwclear newydd yn bwysicach nawr nag erioed. Er mwyn cyflawni ymrwymiad y llywodraeth o gael sero net erbyn 2050, bydd angen cymryd camau radical i gyflwyno ffynonellau ynni carbon isel, modern – yn cynnwys niwclear newydd – yn lle gorsafoedd pŵer sy’n heneiddio.

“Yn yr un modd, byddai Wylfa Newydd yn dod â manteision economaidd-gymdeithasol sylweddol i’r ardal, gan weithio ar y cyd â chefnogaeth yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear a rhoi bywyd newydd i arbenigedd a threftadaeth niwclear Ynys Môn. O ganlyniad, rydyn ni’n canolbwyntio ar sefydlu’r amodau i ganiatáu i’r prosiect ailgychwyn yn y dyfodol.”

A spokesperson for Horizon Nuclear Power said:

“Today’s announcement by the NDA recognises the ongoing importance of the nuclear sector to Anglesey and the wider region – which includes the future of Wylfa Newydd. While the project remains in a suspended state for now, we continue to work hard to build the case for Wylfa Newydd locally and nationally. Our belief is that new nuclear is now more important than ever if we’re to meet the government’s net zero by 2050 commitment, which will require radical action to replace ageing power stations with modern, low-carbon sources of energy – with new nuclear as part of the mix.

“Equally, Wylfa Newydd would carry significant socio-economic benefits for the region, working in tandem with the NDA’s support and breathing new life into Anglesey’s nuclear heritage and expertise. As a result, we’re focused on establishing the conditions that will allow for a project re-start in the future.”